هنرمدان می توانند با به کار بردن روش لزی مین تینگ هزینه ای برای ضرب ان اف تی تا فروش کار پرداخات نکنند. از آنجا که شما می توانید قیمت هنر خود را به نوعی ارائه دهید که این مخارج در قیمت نهایی شما درج  شده باشند، می توان گفت که شما در حقیقت به طور رایگان کار خود ر به نمایش ونهایتأ به فروش رسانده اید 
بهترین کارگزاری های ان اف تی با گزینه روش Lazy Minting

OpenSea
Rarible
  بهترین کیف پول ان اف تی برای این دو سایت
Metamask
قوانین ومقررات
تمام محتوای مجموعه اعتبار دات کام جنبه آموزش و اطلاعت رسانی دارند این اطلاعات مشاوره ما لی و سرمایه گذاری ما لی نیست
قوانین ومقررات