هزینه ۱۰۰۰۰ تومان
هزینه ۱۳۸۰۰ تومان
اعتبار سنجی اشخاص حقیقی
اعتبار سنجی اشخاص حقوقی
Click for new image
تماس با ما


فلسفهٔ ما کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی درسنجش ریسک درمعاملتات با یک دیگر است. اخذ گزارش اعتبار سنجی یک گام عضیم در مدیرت هوشمندانه ریسک  در معاملات مالی وقراردادها است. این گزارش که با هزینه اندکی ارائه می شود می تواند امتیاز اعتباری و نحوه بازپرداخت وام ها، سابقه چک برگشتی، سابقه بدهی مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی را ارائه نماید. افراد و کسب و کارها می توانند پس از اجازه از فرد یا شرکت موردنظر خود  با مشاهده رتبه اعتباری و امتیاز اعتباری آنان از وضعیت اعتباری شان مطلع شوند وتصمیمات خود را با دقت بیشتری اتخاذ نمایند.


[اینستاگرم][قوانين و مقررات][فرست های هم کاری][حريم خصوصی]
[اینستاگرم][قوانين و مقررات][فرست های هم کاری][حريم خصوصي]
فلسفهٔ ما کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی درسنجش ریسک درمعاملتات با یک دیگر است. اخذ گزارش اعتبار سنجی یک گام عضیم در مدیرت هوشمندانه ریسک  در معاملات مالی وقراردادها است. این گزارش که با هزینه اندکی ارائه می شود می تواند امتیاز اعتباری و نحوه بازپرداخت وام ها، سابقه چک برگشتی، سابقه بدهی مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی را ارائه نماید. افراد و کسب و کارها می توانند پس از اجازه از فرد یا شرکت موردنظر خود  با مشاهده رتبه اعتباری و امتیاز اعتباری آنان از وضعیت اعتباری شان مطلع شوند وتصمیمات خود را با دقت بیشتری اتخاذ نمایند.
اعتبار سنجی اشخاص حقیقی
هزینه ۱۰۰۰۰ تومان
اعتبار سنجی اشخاص حقوقی
هزینه ۱۳۸۰۰ تومان